අතුරුගිරියෙ කොරතොටින් ඉඩමක්

Post On: 16 Jul 2021

Ref No: REF16-07-2021-1923

Views : 411

Location : Colombo / athurugiriya

Description

කොරතොට පන්සල ඉදිරිපිට පාරෙ මීටර් 150 ක් පමණ දුරින් පර්චස් 12.5ක අනගි ඉඩමක් විකිණීමට ඇත .
ජලය ,විදුලි පහසුකම් ඇත
පර්චස් 1 ලක්ශ 5