කහතුඩුවෙන් නිවසක් හා ඉඩමක්

Post On: 17 Jul 2021

Ref No: REF17-07-2021-1924

Views : 242

Location : Colombo / Piliyandala

Description

කහතුඩුව highway එකට විනාඩි 10 යි
මෙම නිවස සහ ඉඩම.
විකිණීමට ඇත අමතන්න..