ගාල්ලෙන් හබුරුගලින් ඉඩමක්

Post On: 17 Jul 2021

Ref No: REF17-07-2021-1926

Views : 177

Location : Galle / Galle

Description

ගාලු දිස්ත්‍රික්කය . .
හබුරුගල තොටකනත්ත ..
පචස් 80
කුරුදු වගා කර තිබේ .
කොස් ගස් .
ප්‍රධාන පාරට 600M
ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.
මුදල අඩුකරගන්න පුළුවන්