සුදු වැල්ලෙන් අගනා ඉඩමක්

Post On: 17 Jul 2021

Ref No: REF17-07-2021-1927

Views : 206

Location : Gampaha / Negombo

Description

සුදුවැල්ල ලෙෂර් වල්ඩ්,
ඉදිරිපිට හයි ලෙවල් පාරට 700M දුරින් පර්. 10.5
ලක්ෂ 18 ට
විකිනීමට තිබේ.
නිරවුල් ඔප්පු..
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
අමිල