නිවසක් හා ඉඩමක් මවනැල්ලෙන්

Post On: 17 Jul 2021

Ref No: REF17-07-2021-1928

Views : 322

Location : Kegalle / Mawanella

Description

මාවනැල්ල හෙම්මාතගම මාර්ගයේ පර්චස් 87 ක ඉඩමක් සහ නිවසක් විකිණීමට ඇත මිලගනන් සාකච්ඡා කරගත හැකි අතර අවශ්‍යතාවය මත කොටස් වශයෙන්ද ලබාගත හැක