කුරුණෑගල කොබෙයිගනේ නිවසක්

Post On: 17 Jul 2021

Ref No: REF17-07-2021-1929

Views : 364

Location : Kurunegala / Kurunegala

Description

කුරුණෑගල කොබෙයිගනේ අක්කර බාගයක නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ
ලක්ෂ 28
සින්නක්කර ඔප්පු
කිලියපිටිය නිකවරටිය ප්‍රදාන පාරට කිමි 1.5