හොරණ දික්හේනපුරන් නිවසක්

Post On: 17 Jul 2021

Ref No: REF17-07-2021-1930

Views : 275

Location : Colombo / Horana

Description

හොරණ දික්හේනපුර පිහිටි නිවස විකිනීමට
හොරණට විනාඩි 10
වෙලකට මායිම්ව පිහිටා ඇත.
කාමර 2
විසිත්ත කාමරය
මුලුතැන්ගෙය
නාන කාමර
තාප්පය ගසා ගේට්ටු දමා ඇත.
ජලය විදුලිය පහසුකම්
පර්චස් 14
සින්නක්කර ඔප්පු
අවට වැදත් පුද්ගල පසුබිම
ලක්ශ 55( නිවස පරික්ශා කිරීමෙන් පසුව මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක.)