කහහේනෙන් අගනා ඉඩමක්

Post On: 18 Jul 2021

Ref No: REF18-07-2021-1931

Views : 225

Location : Colombo / Hanwella

Description

කහහේන ටවුන් එකේ සිට 1km ඇතුලට නිවස පිහිටා ඇත
ජලය විදුලිය ද ඇත (පාරේ ජලය ඇත නිවසට රැගෙන නැත )
පිරිසිදු ඔප්පු
පචස් 32
නිවසේ බත් රුම් එකේ වැඩ නිමකර නැත.
ඔබට විස්තර දැනගන්න