දොම්පෙන් අගනා නිවසක්

Post On: 19 Jul 2021

Ref No: REF19-07-2021-1934

Views : 210

Location : Gampaha / Dompe

Description

දොම්පේ නගරයේ අමන්ද උයනේ ප
ර්චස්12 ඉඩම අඩක් නිමකල නිවස විකිණීමට ඇත
විදුලිය
ටෙලිකොම්
wathura
adi20 para .niwasatama