ගෝනපොලින් අගනා ඉඩමක්

Post On: 19 Jul 2021

Ref No: REF19-07-2021-1935

Views : 213

Location : Colombo / Moragahahena

Description

වටිනා ඉඩමක්. සීග්‍රයෙන් දියුණුවන තලගල ගොනපල ප්‍රධාන බස් පාරේ (ප්‍රධාන බස් පාරේ සිට තුන්වන ඉඩම). නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇති පර්චස් 28.5 ක ඉඩම. අන්නාසි වගාවක් සදහාද සුදුසුයි. ඉඩම ආසන්නයේද අන්නාසි වගාවක් ඇත.ප්‍රදෙශයේ පවතින මිලට වඩා අඩුවට විකිනීමට. හෝමාගම නගරයේ සිට ඉඩමට කිලෝමීටර් 10 කි .ඉඩම සුද්ද පවිත්‍ර කර මායිම් ලකුණු කර ඇත