ගාල්ලෙ කරන්දෙනියෙන් ඉඩමක්

Post On: 19 Jul 2021

Ref No: REF19-07-2021-1937

Views : 193

Location : Galle / Karandeniya

Description

අඩක්_වැඩ_අවසන්_කළ_නිවසක්....
ගාල්ල අම්බලන්ගොඩ, ඇල්පිටිය නගරය ආසන්නයේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කුරුදු ගහ හැතැක්මට විනඩි 10 දුර
නිරවුල් ඉඩ කඩම්