වල්ස්මුල්ලෙන් අගනා නිවසක්

Post On: 19 Jul 2021

Ref No: REF19-07-2021-1938

Views : 219

Location : Hambantota / Walasmulla

Description

වලස්මුල්ල
හොරේවෙල
සින්නක්කර ඔප්පු
පර්චස් 30
අංග සම්පුර්ණ නිවස
සම්පුර්න ටයිල් කර අැත
උනු වතුර සහිත නාන කාමර
නිදන කාමර 03
කෑම කාමරය
අාලින්දය
පැන්ටිු කබඩ් සහිත මුලුතැන් ගෙය
අැතුලත ලී සිවිලිම
පිටත ෆිනිෂින් වහල සහිත වැරන්ඩා එක
ඉදිරි පස තාප්පය
දුරකථන
විදුලිය
නල ජලය