බෙම්මුල්ලෙන් අගනා නිවසක්

Post On: 20 Jul 2021

Ref No: REF20-07-2021-1945

Views : 220

Location : Gampaha / yakkala

Description

ගම්පහ නගරයට ආසන්නව, බෙම්මුල්ල දුම්රිය ස්ථානයට (1 Km) ක් දුරින්, කාමර තුනක් සහිත අංග සම්පුර්ණ නිවසක් විකිණීමට ඇත?
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
(ලක්ෂ 39)