පදුක්කෙන් අගනා නිවසක්

Post On: 21 Jul 2021

Ref No: REF21-07-2021-1953

Views : 253

Location : Colombo / Padukka

Description

පාදුක්ක ප්‍රධාන නගරයට නුදුරින් නිස්කලංක පරිසරයක පුළුල් කාපට් මාර්ගයකට මුහුණලා පිහිටි
මෙම පර්චස් 40ක නිවස ඉතා ඉක්මනින් විකිණේ.
මිල ගණන් සාකච්චා කර හැක