පොල්ගස්ඔවිටින් අගනා නිවසක්

Post On: 23 Jul 2021

Ref No: REF23-07-2021-1955

Views : 305

Location : Colombo / Piliyandala

Description

පර් 10 ඉඩම හා නිවස විකිණීමට ,පිලියන්දල ,පොල්ගස්ඕවිටට 4km
පොල්ගස්ඕවිටට - පහලගම හන්දිය
මුලු ගෙදරම ටයිල්
වට තාප්ප ගසා ගෙට්ටු දමා ඇත
බන්ඩාරගම - කොලඹ පරට කිමි1.6
පහලගම හන්දිය මීටර් 800