කලුතරින් අගනා කඩ කාමර 2

Post On: 13 Jul 2021

Ref No: REF13-07-2021-1886

Views : 253

Location : Kalutara / Kalutara

Description

කළුතර නෑබඩ පාරේ ,බෝම්බුවල , කිවුලවත්ත හන්දියෙහි,කඩ කාමර දෙකක් සමග ඉඩම විකිණීමට ඇත.ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා ඇත. පර්චස් 29
පර්චසයක් ලක්ෂ 4.5