මාතලේ අගනා ඉඩම් 2කක්

Post On: 22 Feb 2022

Ref No: REF22-02-2022-2223

Views : 66

Location : Matale / Kibissa

Description

මාතලේ අගනා ඉඩම් 2කක්
පර්චස් 80 ඉඩම් 2 කක්
ප්‍රදාන පාරට මීටර් 500
මහෝගනී හිටවා ඇත.
ජල / විදුලි පහසුකම්
සින්නක්කර ඔප්පු
පර්චස් 1 අසූ දහසක් වැනි අසන්න මිලකට
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0718657176