කොට්ටාව අතුරුගිරිය පාරෙන් අගනා ඉඩමක්

Post On: 11 Jan 2022

Ref No: REF11-01-2022-2148

Views : 117

Location : Colombo / kottawa

Description

කොට්ටාව අතුරුගිරිය පාරෙන් අගනා ඉඩමක්
පර්චස් 10/ 15 කැබලි
රුක්මලේට කිමි 1
හෝමගම රෝහල පාරට කිමි 3
කොට්ටාව අතුරුගිරිය පාරේ වල්ගම හන්දියේ සිට කිමි 1
නල ජල විදුලිය පහසුකම්
අඩි 20 පාර ගේ ගාවටම
සුපිරි වෙලදසැල් / ඉන්දන පිරවුම් හල් සමීපයේ
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0718657176 - 0703507177