හෝමාගමින් යට තට්ටුව නිමකල අගනා දෙමහල් නිවසක්

Post On: 18 Jan 2022

Ref No: REF18-01-2022-2161

Views : 117

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගමින් යට තට්ටුව නිමකල අගනා දෙමහල් නිවසක්
හෝමාගමට කිමි 2
129 මොරගහහේන පාරට මීටර් 20
හයිලෙවල් පාරට කිමි 1
හරිත සරසවියට කිමි 2
පර්චස් 12
නිදන කාමර 2
නාන කාමර 1
සාලය
කෑම කමරය
කුස්සිය
සේවක වැසිකිලි 1
මුලු ගෙදරම ටයිල්
වට තාප්ප / රෝල ගේට්ටු
නිරවුල් ඔප්පු
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0703507177 / 0718657176