හෝමාගම ගලවිල වත්තෙන් අගනා දෙමහල් නිවසක්

Post On: 20 Jan 2022

Ref No: REF20-01-2022-2162

Views : 103

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම ගලවිල වත්තෙන් අගනා දෙමහල් නිවසක්
හෝමාගම නගරයට කිමි 1
හයිලෙවල් පාරට මීටර් 200
හෝමාගම රෝහලට කිමි 1
පර්චස් 13.2
නිවස වර්ග අඩි 2400
නිදන කාමර 5
නාන කාමර 3
සේවක වැසිකිලි 1
සාල 2
වැරන්ඩා 2
වාහන 2 ගාල් කිරිමේ හැකියාව
ගබඩා කාමර 2
පැන්ට්‍රි සහිත කුස්සි 2
එලියේ කුස්සි 1
සීසි ටිවි/ උණු වතුර පහසුකම්
නල ජල / විදුලි පහසුකම්
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0703507177 - 0718657176