හෝමාගම නගරයෙන්ම අගනා නිවසක්

Post On: 21 Jan 2022

Ref No: REF21-01-2022-2163

Views : 130

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම නගරයෙන්ම අගනා නිවසක්
හෝමාගම නගරයට කිමි 1 මීටර් 200
හෝමාගම රෝහලට කිමි 3
ප්‍රධාන පාරට මීටර් 400
පර්චස් 11
නිදන කාමර 4
නාන කාමර 2
සාලය
කුස්සිය
කෑම කාමරය
වට තාප්ප / ගෙට්ටු
නල ජල / විදුලිය පහසුකම්
සුපිරි වෙලදසැල් / ඉන්දන පිරවුම් හල් සමීපයේ
මිල ලක්ශ 125
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0703507177 - 0718657176