පානදුරින් අගනා අඩක් වැඩ නිමකල නිවසක්

Post On: 23 Jan 2022

Ref No: REF23-01-2022-2169

Views : 87

Location : Kalutara / Panadura

Description

පානදුරින් අගනා අඩක් වැඩ නිමකල නිවසක්
පානදුර නල්ලුරැව හන්දියෙන් කිමි 1.5
අඩි 20 පාර
අඩක් නිමකල දෙමහල් නිවස
පර්චස් 10
රෝල ගේට්ටු තාප්ප
පානදුර බාලිකා පාසලට කිමි 1
ලක්ශ 225 ආසන්න මිලකට
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0718657176