මිගොඩ හල්බරාවෙන් අගනා නව නිවසක්

Post On: 25 Jan 2022

Ref No: REF25-01-2022-2176

Views : 119

Location : Colombo / Homagama

Description

මිගොඩ හල්බරාවෙන් අගනා නව නිවසක්
මීගොඩ අර්ථකයට කිමි 3
190 බස් මාර්ගයට කිමි 2
පර්චස් 10
නිදන කාමර 3
නාන කාමර 1
කෑම කාමරය
විශාල සාලය
පැන්ට්‍රි සහිත කුස්සිය
වට තාප්ප / ගෙට්ටු
වාහන 2 ගාල් කිරිමේ හැකියාව
මුලු ගෙදරම සිවිලිම
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0703507177 - 0718657176