හෝමාගම නගරයෙන්ම අගනා අති සුපෝබෝගී දෙමහල් නිවසක්

Post On: 27 Jan 2022

Ref No: REF27-01-2022-2178

Views : 104

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම නගරයෙන්ම අගනා අති සුපෝබෝගී දෙමහල් නිවසක්
හෝමාගමට කිමි 1.2
කටුවාන හන්දියට මීටර් 500
පර්චස් 13.4
නිදන කාමර 5
(වායු සමනයකල කාමර )
නාන කාමර 3
විශාල සාලය
කුස්සිය
රූපවාහිනී කාමරය
වට තාප්ප / රෝල ගෙට්ටු
සීසි ටිවි
නල ජල / ලිං ජල / විදුලි (උනු වතුර ) පහසුකම්
අඩි 20 පාර ගේ ගාවට
සෝලා පවර් විදුලි පහසුකම්
නිරවුල් සින්නකර ඔප්පු
සී.ඔ.සී සහතිකය
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0703507177 - 0718657176