හෝමාගම ගොඩගමින් ඔබ අත ඇති මුදලට අගනා දෙමහල් නිවසක්

Post On: 28 Jan 2022

Ref No: REF28-01-2022-2179

Views : 119

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම ගොඩගමින් ඔබ අත ඇති මුදලට අගනා දෙමහල් නිවසක්
හයිලෙවල් පාරට මීටර් 150
ගොඩගමට කිමි 0.5
හෝමාගමට කිමි 3
පර්චස් 10
කාමර 4
නාන කමර 2
සාලය
කුස්සිය
කෑම කාමරය
වට තාප්ප / රෝල ගේට්ටු
මුලු ගෙදරම ටයිල් / සිවිලිම
නිරවුල් ඔප්පු
සුපිරි වෙලද සැල් / ඉන්ධන පිරවුම් හල් / පාසල් / රෝහල් සමීපයේ
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0718657176 - 0703507177