හෝමාගම ගොඩගමින් අගනා නිවසක්

Post On: 29 Jan 2022

Ref No: REF29-01-2022-2183

Views : 121

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම ගොඩගමින් අගනා නිවසක්
හයිලෙවල් පාරට මීටර් 450
ගොඩගමට කිමි 1
හෝමාගමට කිමි 4
පර්චස් 10
නිදන කාමර 3
නාන කාමර 1
විශාල සාලය
කුස්සිය
වට තාප්ප / ගෙට්ටු
සාලය / කුස්සිය / නාන කාමරය ටයිල් කර ඇත.
නිරවුල් ඔප්පු
සුපිරි වෙලදසැල් / ඉන්ධන පිරවුම් හල් / පාසැල් / රෝහල් සමීපයේ
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0703507177 / 0718657176