හෝමාගම පිටිපනින් යටතට්ටුව පමනක් නිමකල අගනා දෙමහල්

Post On: 30 Jan 2022

Ref No: REF30-01-2022-2184

Views : 134

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම පිටිපනින් යටතට්ටුව පමනක් නිමකල අගනා දෙමහල් නිවසක්
හෝමාගමට කිමි 1.5
129 කොට්ටාව මොරගහහේන පාරට මිටර් 75(විනාඩි 15 න් 15ට බස් ඇත.)
බස් පාර පෙනෙන දුරින්
පර්චස් 7
හරිත සරසවියට කිමි 2
නිදන කාමර 3(දැනට 1 කාමරයක පමනක් වැඩ නිමකර ඇත.)
නාන කාමර 2 (දැනට 1 නාන කාමරයක පමනක් වැඩ නිමකර ඇත.)
සාලය
කැම කාමරය
තාප්ප / ගෙට්ටු
යට තට්ටුව ටයිල් කර ඇත.
නිරවුල් ඔප්පු
අනුමත පෑලැන් ( ඉඩ්මේ/නිවසෙ )
සුපිරි වෙලදසැල් / ඉන්ධන පිරුම් හල් / පාසැල් / රෝහල් සමීපයේ
අඩි 20 පාර ගේ ගාවටම
වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න
0703507177 / 0718657176