පානදුර හොරණ පාරෙන් අගනා නිවසක්

Post On: 31 Jan 2022

Ref No: REF31-01-2022-2188

Views : 103

Location : Kalutara / Panadura

Description

පානදුර හොරණ පාරෙන් අගනා නිවසක්
පිංකොටුව පාස්කර
වාසනා රෙස්ටුර්න්ට් ඉදිරිපිට
ජනප්‍රිය මවත මීටර් 100
අඩි 20 පාර
තට්ටු 2 ගේ
කාමර 4
බාත් රැම් 2
පැන්ට්‍රි සහිත කුස්සිය
එලියේ වෙනම කුස්සිය
පර්චස් 20
එසී කාමර 2
හොට් වෝටර්
පානදුරට කිමි 5
හොරනට කිමි 12
ඔප්පු ප්ලැන් නිරවුල්
ලක්ශ 170
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0718657176