පුගොඩ නගරයට අසන්නයෙන් අගනා ඉඩමක්

Post On: 01 Feb 2022

Ref No: REF01-02-2022-2189

Views : 91

Location : Gampaha / pugoda

Description

පුගොඩ නගරයට අසන්නයෙන් අගනා ඉඩමක්
පුගොඩ නගරයට කිමි 1
කිරිදිවැල - හංවැල්ල ප්‍රධාන පරේ සිට මිටර් 200 දුරින්
පොල් කොස් පලතුරැ වගාව සහිත
පර්චස් 71
පැරනි නිවසක්ද සහිතව
ලක්ශ 55(මිල සකච්ච කල හැක )
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0718657176