හෝමාගම ගොඩගමින් ඔබ අතඇති මුදලට අගනා නිවසක්

Post On: 02 Feb 2022

Ref No: REF02-02-2022-2191

Views : 123

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම ගොඩගමින් ඔබ අතඇති මුදලට අගනා නිවසක්
හයිලෙවල් පාරට මීටර් 250
ගොඩගමට කිමි 1
හෝමාගමට කිමි 3
පර්චස් 8
නිදන කාමර 2
නාන කාමර 1
විශාල සාලය
කුස්සිය
කෑම කාමරය
මුලු ගෙදරම ටයිල් / සිවිලිම
වට තාප්ප / ගේට්ටු
නල ජල / විදුලි පසුකම්
අඩි 20 පාර
සුපිරි වෙලද සැල් / ඉන්ධන පිරවුම්හල් / පාසැල් / රෝහල් සමීපයේ
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0718657176 / 0703507177