හෝමාගම පිටිපනින් අගනා දෙමහල් නිවසක්

Post On: 03 Feb 2022

Ref No: REF03-02-2022-2192

Views : 116

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම පිටිපනින් අගනා දෙමහල් නිවසක්
හෝමාගමට කිමි 2
129 කොට්ටාව-මොරගහහේන පාරට මීටර් 200
හරිත සරසවියට කිමි 1.5
පර්චස් 10.5
නිදන කාමර 3
නාන කාමර 2
විශාල සාල 1
පැන්ට්‍රි සහිත කුස්සි 2
කෑම කාමරය
නිරවුල් ඔප්පු
ප්‍රදේශීය සබාව අනුමත පැලැන් (ගෙදර / නිවස )
අඩි 20 පාර ගේ ගාවට
සුපිරි වෙලද සැල් / ඉන්දන පිරවුම් හල් /පාසැල් / රෝහල් සමීපයේ
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0703507177 / 0718657176