හෝමාගම නගරයෙන්ම අගනා නිවසක්

Post On: 22 Feb 2022

Ref No: REF22-02-2022-2222

Views : 76

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම නගරයෙන්ම අගනා නිවසක්
පර්චස් 32
නිදන කාමර 5
නාන කාමර 4
තාප්ප ගේට්ටු
මුලු ගෙදරම ටයිල් / සිවිලිම
නල ජල / ලිං ජල / විදුලිය පහසුකම්
සින්නකර ඔප්පු
ලක්ශ 280 අසන්න මුදලකට
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0718657176 / 0703507177