ගාල්ලෙන් අගනා තේ ඉඩමක්

Post On: 23 Feb 2022

Ref No: REF23-02-2022-2224

Views : 73

Location : Galle / Imaduwa

Description

ගාල්ලෙන් අගනා තේ ඉඩමක්
අක්කර 8
තේ මුලු ඉඩමෙම
කාපට් පාරට මීටර් 150
කරාපිටියට පින්නදුවට කිමි 12
ලක්ශ 450 ආසන්න මිලකට
වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න
0718657176