හෝමාගම දෙල්ගහකන්දෙන් අගනා නිවසක්

Post On: 07 Mar 2022

Ref No: REF07-03-2022-2237

Views : 94

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම දෙල්ගහකන්දෙන් අගනා නිවසක්
129 මොරගහහේන පාරට මිටර් 600
හරිත සරසවියට කිමි 1
හෝමාගමට කිමි 5
නිදන කාමර 3
නාන කාමර 2
සාලයයි
කුස්සියයි
වට තාප්ප ගෙට්ටු
නල ජල විදුලි පහසුකම්
සින්නක්කර ඔප්පු
මිල ලක්ෂ 125
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0703507177 - 0718657176