හෝමාගම පිටිපනින් අගනා නිවසක්

Post On: 08 Mar 2022

Ref No: REF08-03-2022-2239

Views : 60

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම පිටිපනින් අගනා නිවසක්
පිටිපන හයිලෙවෙල් පාරෙ සිට කිමි 4.5
129 කොට්ටාව මොරගහහෙන පාරට මිටර් 100
හරිත සරසවියට කිමි 1.5
තට්ටු 3කට නිර්මානය කර ඈති මෙම නිවස යට තට්ටුවෙ පමනක් වැඩ නිමවා ඈත
පර්චස් 15
වට තාප්ප ගේට්ටු
යට තට්ටුවෙ කාමර 2, විශාල සාලය, කුස්සිය
දෙවන තට්ටුවෙ කාමර 3 ටිවි ලොබියයි
නල ජල, ලිං ජල, විදුලිය පහසුකම්
සින්නකර ඔප්පු
මිල ලක්ෂ 175
මිල ගනන් සකච්චා කල හැක
වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න
0703507177 - 0718657176