හෝමාගම මාවත්ගමින් අගනා දෙමහල් නිවසක්

Post On: 10 Mar 2022

Ref No: REF10-03-2022-2242

Views : 76

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම මාවත්ගමින් අගනා දෙමහල් නිවසක්
හයිලෙවල් පාර පිටිපන හන්දියට කිමි 1
හෝමාගම නගරයට කිමි 1.5
හරිත සරසවියට කිමි 2.5
පර්චස් 10
වට තාප්ප ගෙට්ටු
නිදන කාමර 3
නාන කාමර 2
විශාල සාලය
කුස්සිය
මුලු ගෙදරම ටයිල්/ සිවිලිම
නල ජල/ලිං ජල විදුලිය පහසුකම්
අඩි 20 පාර
සින්නක්කර ඔප්පු
මිල ලක්ෂ 175
මිල ගනන් සකච්චා කල හැක
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0703507177 - 0718657176