හෝමාගම පිටිපනින් අගනා දෙමහල් නිවසක්

Post On: 29 Mar 2022

Ref No: REF29-03-2022-2248

Views : 41

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම පිටිපනින් අගනා දෙමහල් නිවසක්
129 මොරගහහෙන පාරට මිටර් 50
පිටිපන හන්දියට මිටර් 500
පර්චස් 7.5
වට තාප්ප ගෙට්ටු
නිදන කාමර 6
නාන කාමර 3
විශාල සාලය
කුස්සිය
ඉහල මාලයෙ 90% වැඩ නිමවා ඇත
නල ජල විදුලිය පහසුකම්
සින්නක්කර ඔප්පු
ලක්ෂ 160
මිල ගනන් සකච්චා කල හැක
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
0703507177 - 0718657176