හෝමාගම පිටිපනින් අගනා නිවසක්

Post On: 29 Mar 2022

Ref No: REF29-03-2022-2249

Views : 55

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම පිටිපනින් අගනා නිවසක්
129 මොරගහහෙන පාරට මිටර් 750
හෝමාගමට කි.මි 2
නල ජල විදුලිය පහසුකම්
පර්චස් 10
නිදන කාමර 2
නාන කාමර 1
විශාල සාලය
කුස්සිය
වට තාප්ප ගෙට්ටු
සින්නක්කර ඔප්පු
ලක්ෂ 70
මිල ගනන් සකච්චා කල හැක
අපව අමතන්න
0703507177 - 0718657176