හංවැල්ලට කිට්ටුව න

Post On: 18 Dec 2022

Ref No: REF18-12-2022-2444

Views : 126

Location : Gampaha / Dompe

Description

හංවැල්ල සිට පූගොඩ පාරේ තිත්තපත්තර මීටර් 100 ඇතුලත පර්චස් 30 අලුත්ම සුපිරි නිවස කාමර සාලය වැරන්ඩාව පැන්ට්‍රි බාත්රූම් තාප්ප ගේට්ටු සම්පූර්ණ ලංකා ටයිල් පර්චස් 15 සමග නිවස ලක්ෂ 110 ආසන්නව ඉතිරි වගාකල පර්චස් 15 සමග පර්චස් 30 ම ලක්ෂ 135 ආසන්නවත් ගන්නට පුලුවනි.මෙය ඉතා ලාභදායි බව බැලුවොත් ඔබට පෙනේවි. 0718657176 - 0703507177