කඩවතින් නිවසක්

Post On: 19 Dec 2022

Ref No: REF19-12-2022-2445

Views : 51

Location : Gampaha / Kadawatha

Description

කඩවත ගනේමුල්ල ප්‍රධාන පාර අසලම පර්චස් 30 සහ 12 එකට යාවූ ඉඩම 30 කොටසේ දෙමහල් නිවස සියලුම දෙයින් අංග සම්පූර්ණයි.කාමර සාලය බාත්රූම් පැන්ට්‍රි වැරන්ඩා තාප්ප ගේට්ටු 60-70 මිලියන විස්තර සදහා කතාකරන්න 0718657176