රත්මලානෙන් සුපිරි

Post On: 21 Dec 2022

Ref No: REF21-12-2022-2446

Views : 39

Location : Colombo / Dehiwala-Mount Lavin

Description

රත්මලාන ගාලුපාරේ සිට මීටර් 50 දෙමහල් කාමර 5 A/C බාතරූම් 2 උනුවතුර පැන්ට්‍රි 2 විශාල සාලය සම්පූර්ණ ටයිල් තාප්ප ගේට්ටු මිලියන 48 ආසන්න මිලකට - 0718657176 කුමාර