මීරිගම කල්එලිය ඉඩම

Post On: 21 Dec 2022

Ref No: REF21-12-2022-2447

Views : 165

Location : Gampaha / Mirigama

Description

මීරිගම කල්එලිය ගොවිජන මධ්‍යස්ථානය අසල (මීටර් 400) තැනිතලා පර්චස් 29 හිස් ඉඩම ලක්ෂ 26 කට පොල් සිටුවා ඇත 0718657176