වෑලිවේරිය Land for sell

Post On: 21 Mar 2020

Ref No: REF21-03-2020-245

Views : 158

Location : Gampaha / Gampaha

Description

වෑලිවේරිය පුබුදු වෑවගම හදපනගල ඉඩමක් විකීනිමට.ඉඩමේ ප්‍රමාණය පෙර්චෙස් 30. ලින් ජලය,විදුලිය ඈත.