අලුත්ම නිවස හෝමාගම

Post On: 25 Dec 2022

Ref No: REF25-12-2022-2450

Views : 42

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම සිට කි.මි.5 පමණ දුරින් දොලහේන මූනමලේ පාර අලුත්ම දෙමහල් නිවස වර්ග අඩි 2500 කාමර 5 බාත්රූම් 2 ටයිල් තාප්ප ගේට්ටු පර්චස් 12 ලක්ෂ 250 ආසන්න මිලකට 0718657176