අඩක් නිමකල නිවස හෝ

Post On: 25 Dec 2022

Ref No: REF25-12-2022-2451

Views : 56

Location : Colombo / Homagama

Description

ස්ලැබ් මට්ටම දක්වා සාදා ඇත. කාමර 2 බාත්රූම් කුස්සිය පර්චස් 12 හෝමාගම බෙරුකැටිය ලක්ෂ 29 ආසන්නව