හෝමාගම - ලෙනගල අලුත

Post On: 26 Dec 2022

Ref No: REF26-12-2022-2453

Views : 38

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම සිට 293 හංවැල්ල පාරේ ලෙනගල හන්දියෙන් කි.මි.1 දුරින් කාපට් පාරේ පිහිටි අලුත්ම නිවස කාමර 3 සාලය කෑම කාමරය බාත්රූම් වට තාප්ප ගේට්ටු සම්පූර්ණ ටයිල් සිවිලිම ආදියෙන් අංග සම්පූර්ණයි.මිල නියමය ලක්ෂ 100 වුවත් සාකච්ඡා කල හැකියි. 0718657176