කොළඹ නගරයෙන්ම නිවස

Post On: 26 Dec 2022

Ref No: REF26-12-2022-2455

Views : 42

Location : Colombo / Colombo 6

Description

කොළඹ තිඹිරිගස්යාය පාරටම මුහුණලා පර්චස් 6 කාමර 3 අංගසම්පූර්ණ නිවස විසාකා ඇතුලු ප්‍රධාන පාසල්වලට කිට්ටුවෙන් පවතින මිලට අඩුවෙන් ලක්ෂ 310 සාකච්ඡා කල හැකිය.ඡායාරූප නොමැත. නිවසටම ගොස් පරීක්ෂා කිරීමට හැකිනම් කතාකරන්න 0718657176