හෝමාගම තලගල එකටම න

Post On: 27 Dec 2022

Ref No: REF27-12-2022-2460

Views : 31

Location : Colombo / Homagama

Description

128 - 129 -280 කාපට් බස් පාර පෙනෙන දුරින් තලගල හන්දියට ආසන්නව කාමර 1 බැගින් වූ එකට යාවූ නිවාස දෙකකි.එකක් හැටියටද සාදාගත හැකිය.ඉඩම පර්චස් 7.5 වෙන්කර ඇත.මිල නියමය ලක්ෂ 55 වුවද සාකච්ඡා කර සංශෝධනය කරගත හැකිය. 0718657176