හෝමාගම නගරයෙන්ම නි

Post On: 28 Dec 2022

Ref No: REF28-12-2022-2461

Views : 52

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම නගරයේ සිට කි.මි.1 වෑකන්ද පාරට මායිම පිටුපස වෙල්යාය දෙමහල් නිවස යට තට්ටුව සම්පූර්ණයි.කාමර 3 බාත්රූම් 2 වැරන්ඩාව තාප්ප සියල්ල ටයිල් පර්චස් 12.5 ලක්ෂ 250 ආසන්නව(කතා කරගත හැකියි ) 0718657176