කුරුණෑගල -නුවර පාර

Post On: 28 Dec 2022

Ref No: REF28-12-2022-2462

Views : 43

Location : Kurunegala / Kurunegala

Description

කුරුණෑගල- නුවර පාරේ සිට මීටර් 200 පර්චස් 12.5 කාමර 2 බාත් 1 මහනුවරට කි.මි.10 සියල්ල අංගසම්පූර්ණයි.පවරා දිය හැකි
බැංකු ණයක්ද ඇත. 0718657176